Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evje og Hornnes kommune.

Fastsatt av Evje og Hornnes kommunestyre DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

§ 1. Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. oktober til 1. mai.

§ 3. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

 

Dokument

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evje og Hornnes kommune

 
Merknader til forskriften kan sendes skriftlig, innen 18. februar 2015, til:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
eller

Merk med sak 2014/636
 
Hvis du ønsker dokumentet tilsendt i papirformat så kan du kontakte Servicekontoret tlf: 37 93 23 00 eller e-post post@e-h.kommune.no.