Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS søker i medhold av forurensingsloven § 11, om å øke rammen for årlig mottak av avfall til sorteringsanlegget og komposteringsanlegget på Syrtveit. Det søkes om økning fra 500 tonn/år til 2000 tonn/år for treverk, fra 500 tonn/år til 1000 tonn/år for hage/parkavfall, fra 500 tonn/år til 1200 tonn/år for matavfall og fra 1500 tonn/år til 2500 tonn/år for slam. For å håndtere økende mengder matavfall og slam ved komposteringsanlegget søkes det om en utvidelse av eksisterende komposteringsflate med 6 daa. Utvidelsen skal foregå mot vest innenfor samme gnr/bnr/fnr (57/13/2) som dagens anlegg.
 
Merknader til søknaden sendes til postfmaa@fylkesmannen.no, innen 20. mars 2015.
 

Dokument