Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i desember 2018, og handlingsdelen i denne planen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i planprosessen. Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2020 må tiltaket være registrert i denne planen.

Kunngjøring av fastsatt planprogram for Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801

Plan og bygningsrådet behandlet i møte 13.09.2018, sak 64/18, planprogram for detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801. Følgende vedtak ble fattet: Plan- og bygningsrådet fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, og forskrift om konsekvensutredning § 6, planprogram for detaljregulering for Solstad boligfelt, datert 26. august 2018.