Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus HF.

Tre ulike hospiteringsprogram

Kommunene har samarbeidet om å lage 3 ulike hospiteringsprogram i vår region:

Alternativ 1

Hospitering i pleie- og omsorgstjenesten i Evje og Hornnes og Bygland kommune
Varighet: 3 dager (mandag til onsdag)

Alternativ 2

Hospiteringstilbud i psykisk helse- og rustjenesten i Evje og Hornnes og Bygland kommune
Varighet: 3  dager (onsdag til fredag)

Alternativ 3

Hospiteringstilbud i Valle og Bykle (Bykle helsesenter, Valle bygdeheim og Valle Heimesjukepleie)
Varighet: 3  dager (tirsdag til torsdag)

Hva du kan forvente?

Hovedmålsettingen for hospiteringen i våre kommuner er å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten. Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten og du vil også få innblikk i hvordan interkommunale funksjoner i LMT Setesdal arbeider.

 Vi forventer at du er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidssituasjon i spesialisthelsetjenesten.

Søk hospitering

Synes du dette høres interessant ut - og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?

  • Da fyller du ut søknadsskjema sammen med din leder og sender søknad om hospitering til oss.
    Du finner søknadsskjema her.
  • Hos oss kan du søke hospitering fortløpende, men vi trenger din søknad 1 mnd. før ønsket avvikling.
Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og kommunene i Setesdal!