Hvor og når kan du få vaksine?

Alle som ønsker vaksine må ringe Evje helsestasjon og bestill time.

Det blir mulighet for å få timeavtale i disse tidsrommene:

 • Fredag 9. desember kl. 13.00 - 14.30
 • Tirsdag 13. desember kl. 15.00 - 17.00
 • Mandag 19. desember kl. 09.00 - 10.00

Kontaktinformasjon Evje helsestasjon

Telefon: 907 41 147 / 379 32 440
Besøkssted: Evjeheimen, venstre hovedinngang. 
Besøksadresse: Ljosheimvegen 5, 4735 Evje.

Bestill time selv

Det vil ikke bli sendt ut innkalling per SMS til de som anbefales vaksine, slik det ble i de forrige rundene. Man må nå bestille time selv. 

Ha med egenerklæringsskjema

Husk å ha med ferdig utfylt egenerklæringsskjema. Dette finner du her: www.fhi.no, eller du kan få det ferdig printet på Servicekontoret på Evjemoen og på biblioteket på Evje. 

Pass på at du har rett intervall mellom vaksinene dine

Intervall mellom 3. dose og 4. dose må være minimum fire måneder. 

Har du gjennomgått koronasykdom, skal det være minst tre uker mellom sykdom og neste vaksinedose, men aller helst 3-4 måneder. 

Intervall mellom dosene for de over 18 år

Mellom dose en og to skal det være minimum 21 dager (Pfizer) og 28 dager (Moderna).
Mellom dose to og tre skal det være minimum 20 uker.
Mellom dose tre og fire skal det være minimum fire måneder.

Når ble jeg vaksinert?

Ved å logge inn på www.helsenorge.no, kan du se ditt koronasertifikat. Der står hvilke datoer du ble vaksinert. 

Hvilken vaksine får du?

 • Til oppfriskningsdosene (dose 3 og 4) tilbyr vi den oppdaterte vaksinen fra Pfizer-BioNTech: Comirnaty Original/Omikron BA.1
 • Til grunnvaksinering (dose 1 og 2) tilbyr vi den originale vaksinen fra Pfizer-BioNTech: Comirnaty 
 • Barnedoser tilbys også til aldersgruppen 5-11 år.

Risikogruppene anbefales en 4. dose

Dette skriver FHI: 

1. Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Vaksinasjon av denne gruppen kan startes opp så snart kommunen har kapasitet til å tilby dette.

Personer i risikogruppene under 65 år med alvorlig svekket immunforsvar, alvorlig underliggende sykdommer eller dårlig kontrollert sykdom, bør uansett prioriteres samtidig med aldersgruppen 65 til 74 år.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

2. Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling.

Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. (Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.)

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

3. Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester.

Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

4. Praktisk gjennomføring av oppfriskningsvaksinering

Dosering: Vi minner om at dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose er som angitt nedenfor, med mindre sykehusspesialist har gjort individuelle vurderinger til pasienter med høy grad av immunsuppresjon, som f.eks. organtransplanterte.

 • Comirnaty – Full dose (0,3 ml)
 • Spikevax – Halv dose (0,25 ml)
 • Comirnaty Original/Omicron BA.1 (0,3 ml)

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose. Folkehelseinstituttet anbefaler at både menn og kvinner under 30 år bør tilbys Comirnaty Original/Omicron BA.1 eller Comirnaty som oppfriskningsdose.

Praktisk gjennomføring: For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.

Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem. For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

Også for øvrige personer som nå anbefales en ny dose, bør man søke en mest mulig praktisk gjennomførbar løsning for å identifisere de som skal vaksineres. Folkehelseinstituttet foreslår at man i stor grad benytter seg av den informasjonen som ble samlet i første runde med vaksinering. Altså at de som ble prioritert på grunn av underliggende medisinsk risiko ved første vaksinedose, er de som får tilbud nå. I kommuner hvor fastlegene brukes til koronavaksinasjon vil det være enklest om vaksinasjon av disse gruppene foregår der. Der hvor kommunen ikke bruker fastleger og hvor informasjon fra første vaksine-runde ikke foreligger kan personen sannsynliggjøre at de tilhører en risikogruppe ved å fremvise resepter, epikriser eller annen dokumentasjon fra sykehus eller fra egen lege. Dette gjelder også når diagnosen er stilt etter at det ble gjort uttrekk fra fastlegenes journalsystem. Det er ikke mangel på vaksiner slik at prioriteringen og identifiseringen kan følge en mer pragmatisk linje.

5. Ny oppdatert vaksine anbefalt godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter

Koronaviruset er under stadig endring og det vil være behov for å gjøre ytterligere tilpasninger av sammensetningen av koronavaksinene for å adressere eksisterende og fremtidige virusvarianter.

12.september annonserte Det europeiske legemiddelkontoret, EMA, at de anbefaler godkjenning av ytterligere en ny oppdatert vaksine fra Pfizer/BioNTech. Denne dekker både Wuhan og Omikron BA.4/5. Det vil fortsatt være stund til denne er tilgjengelig i Norge, og FHI vil siden vurdere om den skal tas i bruk.

Folkehelseinstituttet anbefaler at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.

6. Justering av råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon

Ny kunnskap tilsier at det er behov for en justering i råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon. Folkehelseinstituttet orienterte i informasjonsbrev 47 om at anbefaling om ny oppfriskingsdose til de definerte målgruppene gjaldt uavhengig av om man nylig hadde gjennomgått en koronainfeksjon. Minimumsintervall ble 4 angitt til 3 uker etter tilfriskning for de eldste i aldergruppen over 65 år, men at et lenger intervall trolig ville gi en bedre antistoffrespons. Denne anbefalingen var basert på at det var lenge siden denne gruppen mottok sin forrige dose, det var usikkerhet knyttet til om infeksjon med omikron (BA.1) ga vesentlig bedre beskyttelse, og det så ut til at antallet sykehusinnleggelser økte blant de eldste. Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er også i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.