Irene Falck Jensen i Evjemoen kino_500x333.jpg
 
 «Kultur og fritid» et av fire satsingsområder i kommuneplanen til Evje og Hornnes kommune. Målet for dette satsingsområdet er «Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til alle!»
 
Administrasjonen, ved kulturenheten, har ansvar for å utrede status og behov for nye aktiviteter for alle.
 
Videre driver kommunen et bolystprosjekt, der man har fokus på biblioteket.
Målet med dette prosjektet er blant annet å fornye og videreutvikle innholdet på biblioteket, slik at man oppnår den nye biblioteklovens føringer, der biblioteket skal være en uavhengig møteplass, drive mer med formidling og være en arena for samtale og debatt. Prosjektgruppa driver også en utredning om å flytte biblioteket til sentrum, slik at det kan bli mer tilgjengelig for alle og synlig i gateplan. Denne utredningen vedtok kommunestyret i juni i år.
 
 
Til disse to områdene er det ønskelig å få innspill av kommunens innbyggere.
Metoden som skal brukes er «Gjestebud».
 
Hva er gjestebud?
Gjestebud er en metode for å få innspill fra innbyggerne i kommunens planarbeid.
 
Metoden er prøvd ut i Svelvik kommune med godt hell. I stedet for å arrangere folkemøter eller temamøter, så satser man på at enkeltpersoner stiller opp som gjesteverter og inviterer 6 – 8 personer hjem til seg for å drøfte ulike temaer.
På den måten kan man få tak i de som vanligvis ikke stiller på de tradisjonelle temamøtene og folkemøtene.
 
Vår kommune vil komme til å utfordre enkelte innbyggere til å stille som gjestebudverter. Videre vil det bli informert om at vi trenger gjestebudverter gjennom lokalpresse og på kommunens hjemmeside. Oppstart av gjestebud vil være i januar 2015. Prosjektgruppa har som mål at gjestebudene skal være gjennomført innen utgangen av februar. Etter dette vil innspillene bli oppsummert og informert om på ulike arenaer.
 
De som melder seg som gjestebudverter vil få tilsendt informasjon om spørsmålene man ønsker svar på. Gjestebudene skal være enkle å gjennomføre, og krever ikke de store forberedelsene. Gjestebudvertene vil motta en liten symbolsk takk fra kommunen for jobben.
 
Kommunens kultur- og fritidstilbud i dag
Kommunen er kjent for sitt idrettslag - Otra IL - som er det største i Aust – Agder med over 1400 medlemmer. Her er det stor aktivitet og mange idrettsgrener å være med i. Idrettslaget driver også med anleggsutvikling for å gi muligheter til å vedlikeholde og videreutvikle utøvere innen mange idrettsgrener. For eksempel er skiløypene på Høgås viden kjent. Otra IL satser på utvikling av helårs utendørs aktiviteter for funksjonsfriske og funksjonshemmede, dette er også et grunnlag for å styrke turistnæringen, som idrettslaget samarbeider med. Kommunen og idrettslaget har også et tett samarbeid.
 
Videre har kommunen et aktivt foreningsliv med mange tilbud; kor, speider, røde kors, 4H, Bygdekvinnelag, Sanitetsforening, Sogelag, filmklubb, seniordans, skytterlag, korps, Mållag, Evje og Hornnes Folkeakademi, osv. osv. lista er lang.
 
I bedehus, kirkelig og kristen sammenheng er det også stor aktivitet. Her arrangeres det høstmesser, julemesser, konserter, møter, korøvelser osv. osv.
 
I turistnæringa er det flere aktører som satser stort; Setesdal Mineralpark, Troll Aktiv på Syrtveit (Rafting og andre utfordrende aktiviteter), Mineralstien i Flåt, Oddestemmen steinsliperi, en Gokart bane som er viden kjent, flere campingplasser, bl. annet Oddens Hage osv. osv. Her er det mye å være med på og oppleve.
 
Handelsstanden skiper også til ulike dager der man kan oppleve kultur i sentrum.
 
Kommunen driver kulturskole, sammen med Bygland kommune, vi har kino på Evjemoen, ungdomsklubb på Furuly, enkeltarrangementer for eldre gjennom den kulturelle spaserstokken, Ungdommens kulturmønstring, tiltak i den lokale kulturelle skolesekken, enkeltarrangementer for familier, museum på Fennefoss – og Forsvarsmuseum på Evjemoen, osv. osv. Kommunen har også på gang utvikling av en flott Friluftspark ved Furuly, rett ved elva. Her er det satt opp klatrenett, trampoline, fugleredehuske, benker og bord, grill til allmenn benyttelse, en stor friluftscene på øya, og det skal komme opp bl. annet skateanlegg, hinderløype og sommertoalett neste år.
 
Kommunen driver også anleggsutvikling rettet mot idretten. Idrettshuset på Evje eies og drives av kommunen, kunstgressbanen ble bygd i samarbeid med Idrettslaget for noen år siden. Nå står fast dekke på friidrettsbanen på Hornnes for tur.
 
Grusbanen på Evje sprøytes hver vinter slik at man får skøytebane. Turstier og skiløyper er også områder kommunen er involvert i.
 
Bygg for å drive kulturaktiviteter  
Som leder for kultur i Evje og Hornnes kommune, har jeg siden oppstarten høsten 2006 først og fremst måttet ha fokus på bygg for kulturaktiviteter.
 
Vi hadde Evje kino på Evje. Et bygg i dårlig forfatning. Det valgte kommunestyret å selge. Kulturskolens tilbud var spredt rundt på skolene og i andre ledige lokaler. I dag er situasjonen en litt annen, etter at vi fikk muligheten til å leie og drifte Furuly Flerbrukshus. Her har flere av kulturskolens tilbud fått plass i dag, slik at kulturskolelærerne har fått kollegaer som de ikke traff tidligere. Ungdomsklubben er etablert her, og huset har rom og plass til større og mindre møter, selskaper og arrangementer av ulike slag. I 2015 skal vi også få bygd på et lager, slik at vi får en kultursal med større fleksibilitet.
 
I 2012 fikk vi muligheten til å overta Evjemoen kino og drive et kinotilbud som etter hvert har kommet i landstoppen hva gjelder besøkstall pr. forestilling. i samarbeid med Bygdekinoen. Dette bygget har hatt et stort etterslep på vedlikehold og ikke minst i forhold til å være rigget for ulike kulturarrangementer på den tekniske siden. Her har det vært gjort et stort arbeid, og i 2015 vil vi ha på plass en mer komplett teknisk sceneløsning for lyd og lys.
 
Videre skal bygget få et tilbygg i 2015 for å ivareta universell utforming, der huset skal bli mer tilgjengelig for alle. Vi skal få på plass handicaptoalett i hovedplanet og et nytt kioskareal, og rømningsvei i kjeller, slik at vi får et større mingle-areal. Til nå har det vært slik at publikum har måttet stå og vente som sild i tønne inne eller i lange køer ute, uansett vær og årstid, ved populære filmer / arrangementer.
 
Fra kommunens side vil vi i løpet av 2015 ha bedre fasiliteter på plass hva gjelder bygg for ulike kulturaktiviteter. Disse lokalene håper vi at mange vil se muligheter med og ta i bruk. Ta kontakt med kommunens servicekontor om du har spørsmål knyttet til leie av kommunale bygg.
 
Kommunen ser det som sin oppgave å være en tilrettelegger, hjelpe til å koordinere, og stimulere til aktivitet.
 
Kommunen har opprettet et eget område på sin hjemmeside der man kan få annonsert sine arrangementer. Denne siden kan være med å gi oversikt over det som skjer, om flere vil benytte denne tjenesten. En utfordring i dag er at man kan oppleve at det er vanskelig å planlegge en aktivitet, fordi man ikke har oversikt over det som skjer av aktiviteter og arrangementer i kommunen.
 
Kommunen holder i disse dager på med en kartlegging av alle lag og foreninger som driver i kommunen for å lage en oversikt, som hver enkelt innbygger skal ha muligheten til å hente via kommunens hjemmeside.
 
Høsten 2015 planlegger kommunen, blant annet sammen med Otra IL, å ha en aktivitetsmesse i Otrahallen, der kommunens lag og foreninger får muligheten til å presentere seg.
 
En gang i året deler kommunen ut kulturmidler til de som søker om støtte til sine aktiviteter eller arrangementer.
 
Kommunen dekker også gratis hall-leie / leie til barn og unge som driver med idrett og andre kulturaktiviteter. Forutsetningen er blant annet at man har voksne og ansvarlige ledere.
 
KONKLUSJON: 
Kultur- og fritidstilbudet i kommunen er mangfoldig og stort, men innbyggernes behov vil være ulikt fra person til person, avhengig av alder, livssituasjon og funksjonsnivå. Mange ønsker kanskje å benytte et variert kultur- og fritidstilbud, mens andre nøyer seg med et eller to.
 
Det vi blant annet ønsker innspill på er hvilke tilbud som benyttes i dag, hvilke tilbud som savnes, hvem kan stå for disse tilbudene? Hvordan bør vårt bibliotek være rigget for å bli en møteplass, et sted for mer formidling, samtale og debatt? Ville du som innbygger benyttet ulike tilbud på biblioteket om de ble arrangert?
 
Er det interessant med et årshjul for årlige arrangementer i kommunen? Hvilke årlige arrangementer bør vi satse på? Hvem bør samarbeide om disse? Hvordan kan vi få til en bedre koordinering, slik at vi unngår de store kollisjonene?
 
De som melder seg som gjestebudverter vil få en unik mulighet til å drøfte kommunens kultur- og fritidstilbud sammen med sine gjester og få sjansen til å påvirke hva det fremtidige tilbudet bør inneholde. Kommunen kan ikke love at alle ønsker blir innfridd, men om de ikke blir spilt inn, så vil de ikke få muligheten til å komme i betraktning.
 
Enhetsleder for kultur, og som leder for Bolyst-prosjeket, håper mange tar utfordringen med å melde seg som gjestebudverter eller som deltakere i et gjestebud. Som medansvarlig for kommunens kultur- og fritidstilbud skal det noe til å vite hva innbyggernes ønsker og behov er på dette feltet til enhver tid.