Det ble i statsråd 17.4.2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass gjeldende fra 1. mai 2015.

Følgende gjelder fra 01.01.2016:

 • Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for barnehageplass.
 • Fra 1. januar 2016 er maksprisen økt til kr 2 655,- per måned, og husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr 486 750,- per år har fra dette tidspunktet rett på redusert foreldrebetaling.
 • Ordningen er søknadspliktig, foreldre må selv sende inn søknad til kommunen.
 • Det søkes til kommunen uansett om barnet går i kommunal eller privat barnehage.
 • Inntekt skal dokumenteres med selvangivelse for 2015.

Følgende gjelder fra 01.08.2016:

 • 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, har rett på 20 timer gratis oppholdstid (også kalt kjernetid) i barnehage pr uke dersom familiens inntekt er under 417 000,-.
 • Kjernetid gjelder for barnehageåret og det søkes på nytt hvert år.
 • Ordningen er søknadspliktig, og det søkes på samme skjema som for redusert foreldrebetaling.
 • Det søkes til kommunen uansett om barnet går i kommunal eller privat barnehage. 
 • Inntekt skal dokumenteres med selvangivelse for 2015

For å søke om gratis kjernetid må samme søknadsskjema som søknad om redusert foreldrebetaling brukes, og det fattes vedtak om både redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid samtidig. Kommunen fatter vedtak om foreldrebetaling. Det er klagerett på vedtaket. Klageinstans er fylkesmannen.

Hvis du bor i annen kommune og har barnehageplass i Evje og Hornnes kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/er registrert i folkeregisteret.

 • Her finner du søknadsskjema (pdf-fil).  
 • Rutine (pdf-fil).
 • Søknadsfrist for barnehageåret 2016/2017 er 15. mai. Ved senere søknad enn søknadsfristen vil virkningstidspunktet for redusert betaling bli fra måneden etter søknadstidspunktet.                                            
 • De som har hatt redusert foreldrebetaling i barnehageåret 2015/2016 må sende ny søknad for barnehageåret 2016/2017.
 • Lenke til forskriften og mer informasjon finner du på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.        

Ved spørsmål kan du gjerne kontakte økonomiavdelingen v/ Anne Sofie Hornnes – tlf 970 88935/379 32316