Torsdag 7. desember er det klart for kommunestyremøte. Møtet vil bli overført på Radio Evje.

Saksliste:
Referat sak
Møteprotokoll fra Eldrerådet 16.11.17
Rapport Evjetun leirskole høst 2017
Status Nærpolitireformen Agder politidistrikt november 2017
Møte i Ungdomsrådet 16.11.2017
Fordeling av midler vedr. lønn - feil i opprinnelig budsjett
Orientering fra ordfører og rådmann
Oppfølging rehabilitering Evjeskolene
Støtte til skiband i Evje aktivitetspark
Årsbudsjett 2018
Økonomiplan 2018-2021
1. gangsbehandling- Kommuneplanens samfunnsdel
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet mv
Prioritering av spillemidler 2018
Interkommunalt samarbeid om Lokalmedisinske tjenester
2. gangsbehandling- Detaljregulering for Sindremoen, planID 201502
Kjøp av tomt med bolig

Møtedokumentene finner du her: http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=28

Grppebilde av kommunestyret