Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En individuell plan skal sørge for at det alltid er noen som har ansvar for å koordinere og følge opp tjenestene du får. Koordinatoren skal sikre samarbeid mellom tjenestene og fremdrift i planen. Som mottaker av tjenestene skal du få delta i arbeidet med individuell plan, dersom du ønsker det.

Individuell plan (IP) skal styrke samhandling mellom tjenesteyter og pasient/bruker og evt. pårørende, samt mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsområde eller på tvers av forvaltningsnivåer.

Alle som trenger langvarige og sammensatte hjelpetjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Du har rett til å medvirke i arbeidet - det er din plan. Individuell plan er et samarbeidsdokument som skal sørge for at de tjenestene du mottar er koordinerte.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

Kriterier/vilkår

Tildelingskriterier:

  • Søker må oppholde seg i kommunen.
  • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov.
  • Søker må selv ønske tjenesten.
  • Søker må ha to eller flere helse- og/eller sosialtjenester, som er langvarige og som bør ses i sammeneheng.
  • Planen er personlig og avsluttes når behovet for langvarige og koordinerte tjenester opphører eller når mottaker ønsker det.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Partnere

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

Du har rett til å medvirke i arbeidet. Det er din plan og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Barnevernloven § 3-2a og § 6-5 (om klage)
Psykisk helsevernloven § 4-1
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7 og § 7-1
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 og kapittel 7
Lov om sosiale tjenester i NAV § 28
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
Forskrift om habilitering og rehabilitering kapittel 5

Lover

Barnevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Psykisk helsevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester

Retningslinjer

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet. Det vil si at kommunen skal finne ut hvilken helsetjeneste eller sosialtjeneste som skal ha koordineringsansvaret og som skal ta initiativ til samarbeid med de andre tjenestene.

Du henvender deg direkte til den hjelpeinstansen du har mest kontakt med. Dersom du er i tvil, går henvendelsen til systemkoordinator Linda Beathe Dalane. Det vil først bli avklart om du har rett til individuell plan. Deretter knyttes det kontakt med andre involverte hjelpeinstanser for å sette i gang en planprosess.

Skjema

Det er ikke nødvendig å fylle ut skjema. Ta direkte kontakt som beskrevet over.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Klageadgangen er forankret i i flere lover. Det vil si at det er de instansene du får tjenester fra som er de du kan klage på hvis de ikke utarbeider individuell plan. den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Statsforvalteren er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav og barnevernloven, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Elisabeth Storsveen
Tittel:Ergoterapeut
Telefon:945 20 960
Mobil:945 20 960
Epost:elisabeth.storsveen@e-h.kommune.no

Andre opplysninger