Smitteverntiltak i skolen

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Det skal mye til før skolene og institusjonene stenger helt ned igjen, men økningen i smitte de siste ukene gjør at vi alle må være ekstra påpasselige fremover (Pressemelding Kunnskapsdepartementet 11.08.2020)

Trafikklysmodellen for skoler skal gjøre det enklere å skalere tiltakene hvis smittesituasjonen endres. Ved oppstart av nytt skoleår er det gult tiltaksnivå som gjelder. Nasjonale veiledere for smittevern i skoler legges til grunn.

På gult tiltaksnivå på skolen betyr det at hele klasser kan være samlet, men med smitteverntiltak. Smittevernreglene gir fortsatt noen begrensninger for skolene.

Det er trygt for barn å gå i skolen.

I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

 • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke
 • God hånd- og hostehygiene
 • Ha godt renhold skoler
 • Unngå klemming og håndhilsing mellom personer
 • Kontaktreduserende tiltak

Kontaktreduserende tiltak gult nivå i barneskolen innebærer:

 • Hele klasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Inndeling av skolegården i egne områder for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Kontaktreduserende tiltak på gult nivå i ungdomsskolen innebærer:

 • Hele klasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt

Trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen i barneskolen

Trafikklysmodellen i ungdomsskolen

Når skal du ikke møte på skolen

Når skal elever, foreldre og ansatte ikke møte på barneskolen/SFO

 • Syke personer skal ikke være på skolen/SFO. Ingen skal møte på skolen/SFO hvis de er syke. Dette gjelder både, grønt, gult og rødt nivå.
 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn.
 • Elever og ansatte skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og er feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).
 • Det forutsettes at elever, foreldre og ansatte ikke oppsøker skolen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke skolens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider. 
 • Elever og ansatte med feber skal ikke være på skolen eller SFO. Alt over 38 grader regnes som feber.
 • Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene.
 • Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.

Når skal elever, foreldre og ansatte ikke møte på ungdomskolen

 • Syke personer skal ikke være på ungdomskolen. Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og elever.
 • Elever og ansatte skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og er feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).
 • Det forutsettes at elever, foreldre og ansatte ikke oppsøker skolen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke skolens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.
 • Elever og ansatte med feber skal ikke være på skolen. Alt over 38 grader regnes som feber.
 • Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen.

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som viser når barna skal være hjemme fra skolen og når de skal testes for covid-19:

Informasjon om når barn ikke skal komme i barnehage og barneskole - des 2020 - FHI.jpg

covid-19-forenklet-flytskjema-ungdom-voksne.jpg

Se også Folkehelseinstituttets nettside hvis du mistenker at du er syk.

Dersom barnet har akutt luftveisinfeksjon, se informasjon fra Folkehelseinstituttet her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis-barn-har-akutt-luftveisinfeksjon/

Elever i grunnskolen som har fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08. og frem til 31.10. vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fravær. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder. Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger fram bekreftelse fra en forelder skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode ikke føres som fravær på elevens vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen.

Se mer informasjon: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481

Tilbud i grunnskole og SFO ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen og SFO.

Ved rødt nivå må skolene sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov. Den enkelte skole må gjøre en konkret og individuell vurdering av hvem som bør få dette tilbudet.

Ved rødt nivå er hovedregelen at SFO skal gi et tilbud, men ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern. SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Foreldre skal ikke betale for SFO når den er stengt. For foreldre som mottar tilbud i SFO, gjelder foreldrebetalingen som normalt.

Hvis skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn under 12 år som har foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden som det er lagt opp til. Skolen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om skolen har besluttet å ha redusert åpningstid. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre av samfunnskritiske funksjoner skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske oppgaven. Hvor omfattende tilbud barn med særlige behov skal ha, vurderes konkret og individuelt.

Ved stengte eller delvis stengte skoler må skoleeier sørge for et tilbud til barn under 12 år som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.  Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så tidlig som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Se liste over hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no

Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rett-til-omsorgsdager-ved-lokale-utbrudd/id2741415/

Skoleskyss

På gult tiltaksnivå skal elever få et fulltidstilbud på skolen. Elever som er avhengig av skoleskyss, må derfor få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. 

Vi viser til "Veileder om smittevern for barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler" som sier at:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre
 • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Elever oppfordres til å gå, sykle og eller kjøres av foresatte til skolen.

Veileder om smittevern for skoletrinn 1-7

Her finner du Veileder om smittevern for skoletrinn 1-7
Veilederen gir råd og føringer til barneskoler om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Veilederen gjelder fra senest 12. april. 

Veileder om smittevern for ungdomsskole

Her finner du Veileder om smittevern for ungdomsskole.
Veilederen gir råd og føringer til ungdomsskoler om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Veilederen gjelder fra senest 12. april.