Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kompetansekartlegging

Enten rett før eller rett etter at du har blitt bosatt vil kommunen kartlegge hva du har av språkkunnskaper, utdanning, arbeidserfaring eller annen kompetanse som kan være relevant.

Karriereveiledning

Etter kartlegging av kompetanse, vil fylkeskommunen gi deg karriereveiledning og sørge for at introduksjonsprogrammet blir tilpasset deg og dine behov.

Integreringsplan og kontrakt

I samarbeid med deg vil kommunen lage en plan som blant annet inneholder dine mål, varighet og yrkesplaner.

Samtidig skriver du en kontrakt med kommunen. Kontrakten forplikter deg til å følge målene og programmet.

Introduksjonsprogrammet

Når du starter programmet, vil kommunen sammen med deg sette et mål for hva du skal ha oppnådd når programmet er slutt.

Hvis du har videregående utdanning, vil sluttmålet være å kvalifisere til høyere utdanning.

Hvis du er under 25 år og ikke har videregående skole fra før, vil sluttmålet være å fullføre videregående skole.

Du kommer til å lære:

 • Norsk
 • Samfunnskunnskap
 • Livsmestring i et nytt land
 • Annet som er relevant for arbeid eller utdanning
 • Foreldreveiledning hvis du har barn.

Målgruppe

Du er nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år og har fått innvilget oppholdstillatelse som listet opp nedenfor. Med nyankommet menes at du har vært bosatt i Norge i mindre enn to år.

Kriterier/vilkår

Det finnes forskjellige typer oppholdstillatelser. Introduksjonsprogrammet er for deg som:

 • Har oppholdstillatelse som flyktning eller overføringsflyktning
 • Har en søknad om beskyttelse og dermed en fornybar oppholdstillatelse
 • Har begrenset oppholdstillatelse grunnet for eksempel en familiesituasjon
 • Har oppholdstillatelse på grunn av beskyttelsesbehov for en hel gruppe
 • Har oppholdstillatelse fordi du er i familie med en som har vært bosatt i mindre enn fem år
 • Har fått fornybar oppholdstillatelse på grunn av samlivsbrudd og samlivet var preget av mishandling.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Imdi om integreringsloven
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen. Se spesielt integreringsloven kapittel 4 og 5 og § 47 om klage.

Lover

Forvaltningsloven
Integreringsloven

Forskrifter

Integreringsforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Flyktningtjenesten for mer informasjon.

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal sørge for oppstart av introduksjonsprogrammet så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter bosetting.

Du vil få et deltakerbevis når programmet er ferdig. Blir programmet avbrutt av en eller annen grunn, vil du fortsatt få deltakerbeviset.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling eller avslag på deltakelse
 • introduksjonsstønaden
 • vesentlige endringer i integreringsplanen
 • at programmet stanses
 • at programmet forlenges
 • godkjennelse av permisjon
 • søknad om fritak.

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Flyktningtjenesten
Telefon:90061938
Epost:martijn.van.rooij@e-h.kommune.no
Postadresse:Evje og Hornnes kommune v/ Flyktningtjenesten, Kasernevegen 19, 4735 Evje
Besøksadresse:Undervisningsbygget på Evjemoen, Infanerivegen 45, 4735 Evje

Andre opplysninger