Kommunens innbyggere blir oppfordret til å sende inn flere forslag til nye trafikksikkerhetstiltak, eventuelt andre merknader til planarbeidet innen 1. mars 2022.

Merknader og innspill kan sendes til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller på
e-post post@e-h.kommune.no
Merk med saksnummer: 22/62
 

Følgende forslag til tiltak er allerede spilt inn fra representanter i kommunens trafikksikkerhetsutvalg (KTS) eller videreført fra tidligere plan (VFTP):

Nr

Forslagsstiller

Veg

Problem/Sted

1

Eldrerådet

 

60+ oppfriskningskurs, Frivilligsentralen

2

Innbygger

3776

Autovern langs Fennefossvegen mot Otra i krysset ved Senumsvegen

3

VFTP /
Barn- unges representant

3778

Senumsvegen lys og fartsdumper, samt busslommer for skoleelever- begrunnelse:
Austenaa transport- mye tungtransport. Omkjøringsveg for rv. 9.

4

Innbygger

3778

Speil i krysset Senumsvegen/Fennefossvegen på grunn av
dårlig siktsone mot høyre når man kommer fra Senum.

5

VFTP

3782

Fotgjengerfelt Evje kirke, fartsdumper, 40 km/t

6

VFTP

3782

G/S Oddestemmen

7

VFTP

3782

Bedre sikt i farlig sving mellom Evje Kirke og Oddestemmen.

8

VFTP

3782

Gang- og sykkelveg fra Stafossvegen til bedehuset i Flatebygd

9

Innbygger

3782

Sette ned fartsgrensen gjennom hele Flatebygd til Sandane

10

VFTP

3788

Gang- og sykkelveg Kallhovd- Hornnes Barneskule

11

VFTP

3788

Redusert hastighet til 60 km/t på strekningen Kallhovd- Hornnes Barneskule

12

VFTP

3796

Fender på østsiden av Dåsnesvegen fra rv. 9 mot Hornnesheimen

13

VFTP

3796

Fartsdumper Dåsnesvegen

14

Elevråd Evje

3798

Dårlig lys i gatelysene i Evjevegen opp til skulen.
Elevrådet har gitt innspill på at det føles utrygt.

15

VFTP

3798

Stenge Evjevegen for gjennomkjøring ved Evje Kirke

16

Eldrerådet

3798

Autovern langs fylkesvegen fra furuholtet mot Evje kirke (Fjern betongelement)

17

VFTP

RV9

Reduksjon av fartsgrense på rv. 9 fra Verksmoen til sør for innkjøring til Dåsnesmoen

18

VFTP

RV9

Nedsatt hastighet fra Dølen til Lyngmovegen(Solstad)

19

VFTP

RV9/3776

Avkjøringen til Fennefoss camping, ulykkespunkt rv. 9.

20

Politiet

RV9

Busstopp sørover på rv. 9 ved nordre avkjøring til Dåsnesmoen.
Når det står buss der, så har man ikke sikt sørover.

21

Politiet

RV9/3794

Nordre innkjøring Hornnes kirke rv. 9. Ulykkespunkt rv. 9.
Nedsatt hastighet fra Mineralparken?

22

VFTP

FV 42

Sikre adkomst til bussholdeplass i krysset på Kjetså

23

VFTP

FV 42

G/S-veg Kjetså

24

VFTP

* KV

Gjerde langs veg til barnehage Hornnes skole

25

VFTP

KV

Fotgjengerovergang ved sykkelbu på Hornnes skole

26

VFTP

KV

Fortau langs Gymnasvegen fra bussholdeplass ved fylkesveg

27

VFTP

KV

Fartsdumper Jernbanegata

28

Barn- unges rep.

KV

Gatelys Grenjå

29

VFTP

KV

Siktsone Coop – Ljosheimvegen – fjerne noen P-plasser langs bygget

30

Hornnes skole

KV

Bedre skilting av hentesone for foreldre ved Hornnes barneskule

31

KTS

KV

Fortau fra Taubanegata til EH-banen

32

Innbygger

KV

Fartsdumper i Bakken boligfelt

33

KTS

Sentrum

Pendlerparkering ut av sentrum, flytting av dagens bussholdeplass.

* KV - Kommunal veg