Saksliste for kommunestyremøte 15.2.2018

PS 1/18 - Referat sak
RS 1/18 - Regionrådet møteprotokoll 20171122
RS 2/18 - Møteprotokoll Regionrådet 20171206
RS 3/18 - Møteprotokoll representantskapet regionrådet 20171214
RS 4/18 - Protokoll frå representantskapsmøte Setesdal brannvesen IKS 14.12.2017
RS 5/18 - Møteprotokoll fra styremøte i Returkraft
RS 6/18 - Møteprotokoll fra Ungdomsrådet 14.12.2017
RS 7/18 - Representantskapsmøte Aust-Agder museum og arkiv IKS 08.12.17
RS 8/18 - Borgerlige vigsler i Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 2018
RS 9/18 - Undertegnet samarbeidsavtale mellom Evje og Hornnes Frivilligsentral og Evje og Hornnes kommune 2017 - 2019
RS 10/18 - Høringsuttalelse - forslag til endringer i Akuttmedisinforskriften 
RS 11/18 - Finansiering av investeringsprosjekt - Evje barneskole
RS 12/18 - Revisjon av lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager
RS 13/18 - Bruk av enhetsfond - Helse og familie.
RS 14/18 - Bruk av opplæringsfond - sentraladministrasjonen
RS 15/18 - Fordeling av midler etter lønnsoppgjør
RS 16/18 - Månedsrapport november 2017 fra Midt- Agder barnevern til kommunestyret
RS 17/18 - Månedsrapport desember 2017 fra Midt- Agder barnevern til kommunestyret
RS 18/18 - Månedsrapport januar 2018 fra Midt- Agder barnevern til kommunestyret
PS 2/18 - Orientering fra ordfører/rådmann
PS 3/18 - Turnuslege Evje og Hornnes 2018
PS 4/18 - Høringsuttalelse Utviklingsplan SSHF 2035
PS 5/18 - Kommunestruktur - Grensejustering Hovlandsdalen
PS 6/18 - Høringsuttale- Strategiplan forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn med tiltaksplan 2017-2021
PS 7/18 - Plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule
PS 8/18 - Skatteoppkreverens årsrapport for 2017
PS 9/18 - Reduksjon av marginavsetning i skatteregnskapet
 

Følg møtet

Du kan følge møtet fra salen, høre møtet på radio Evje eller på http://www.ddsetesdal.no/media/eh.html. Lydopptak vil bli lagt ut i etterkant her: http://www.e-h.kommune.no/lydopptak.