Torsdag er det klart for årets siste kommunestyremøte. Møtet begynner kl 0900, og vi starter radiooverføring når møtet begynner. 

Saksliste:

PS 78/16 Referatsaker
RS 86/16 Referat fra møte 13.6.16 om skytefeltet på Evjemoen. Oversendelse av endelig referat.
RS 87/16 Møteprotokoll fra Eldrerådet 10.11.16
RS 88/16 Rapport Evjetun Leirskole høst 2016
RS 89/16 Møteprotokoll fra Ungdomsrådet 26.10.2016
RS 90/16 Dialog om Evje Aktivitetspark - Trollbakken mm
RS 91/16 Interne budsjettjusteringer i enhet for helse og familie
RS 92/16 Justering av lønnsbudsjettet etter lokale forhandlinger i kap 3 og 5 mv
RS 93/16 Vedtak om oppdatert permisjonsreglement
RS 94/16 Fordeling av midler til område støttetiltak - skole og barnehage
RS 95/16 Justering av vedtekter Enhet for barnehage
RS 96/16 Svar på søknad om kjøp av tillegsareal til bolig på gnr 56 bnr 34, Vestrevegen 3
RS 97/16 Vedtak om sats til private barnehager i Evje og Hornnes kommune for 2017
PS 79/16 Revisjon av lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager
RS 98/16 Nyhetsbrev KS 16/2016
PS 80/16 Orientering fra ordfører/rådmann
PS 81/16 Søknad om støtte til fiberutbygging til Haugen / Åneland
PS 82/16 Strategi for utvikling av barnehageplasser i Evje og Hornnes kommune
PS 83/16 Årsbudsjett 2017
PS 84/16 Økonomiplan 2017 - 2020
PS 85/16 Byggelån Evje lysløype
PS 86/16 Fullmakt i forbindelse med årsavslutning 2016
PS 87/16 Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett mv.
PS 88/16 Prioritering av spillemidler 2017
PS 89/16 Plan for forvaltningsrevisjon
PS 90/16 Plan for selskapskontroll
PS 91/16 Delegeringsreglement for Evje og Hornnes kommune
PS 92/16 Reglement for folkevalgtes innsynsrett
PS 93/16 Møtereglement
PS 78/16 Referatsaker

 

Innkalling og møtedokumenter kan du lese her: Kommunestyremøte 8. desember 2016

Lydopptak fra møtet vil senere bli lagt ut på nettsiden vår.