Sakskart til dagens kommunestyremøte:

 • PS 28/16     Referatsaker
 • RS 28/16     Arbeidsmarked april 2016
 • RS 29/16     Brev til ordfører og rådmann - Innføring av eSøknad startlån og tilskudd
 • RS 30/16     Overvåking av metallavrenning fra aktive skyte- og øvingsfelt - Informasjon om hvor rapportene er å finne på Internett
 • RS 31/16     Protokoll frå styremøte i Setesdal brannvesen 31.03.2016
 • RS 32/16     Møteprotokoll frå styremøte i Setesdal Regionråd 27.04.16
 • RS 33/16     Møtebok Agder Sekretariat 28.4.16 - styret
 • RS 34/16     Styreprotokoller fra styremøter i 2016
 • RS 35/16     Protokoll fra møtet i representantskapet 6. mai 2016 Aust-Agder museum og arkiv IKS
 • RS 36/16     Bestilling av arbeid i Aust-Agder - Kulturminner i kommunene 2016
 • RS 37/16     Referat fra årsmøte for Vassdragsstyret for nedre Otra
 • RS 38/16     Møteprotokoll Eldrerådet 20.04.16
 • RS 39/16     Møteprotokoll Eldrerådet 18.05.16
 • RS 40/16     Nyhetsbrev fra KS 6/2016
 • RS 41/16     Nyhetsbrev fra KS 7/2016
 • RS 42/16     Møtebok Evje og Hornnes kontrollutvalg 12.05.16
 • RS 43/16     Tilbakemelding budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
 • PS 29/16     Forespørsel / Interpellasjon
 • FO 3/16       Interpellasjon - interkommunale selskaper
 • PS 30/16     Orientering fra ordfører og rådmann
 • PS 31/16     Årsberetning og årsrapport fra enhetene
 • PS 32/16      Årsregnskap 2015
 • PS 33/16     Disponering av fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk
 • PS 34/16     Finansforvaltningsrapport per 30.04.2016
 • PS 35/16     Økonomirapport med budsjettjusteringer per 30.04.2016
 • PS 36/16     Vurdering av behov for nye barnehageplasser
 • PS 37/16     Oppfølging av prinsipp for opptak i Enhet for barnehage
 • PS 38/16     Kommunereform - avsluttende behandling
 • PS 39/16     1. gangsbehandling av kommunal planstrategi 2016-2019
 • PS 40/16     2. gangsbehandling- Detaljregulering for Krossen, planID 201401.
 • PS 41/16     2. gangsbehandling- Detaljregulering for Bekkerhus, planID 201501.
 • PS 42/16     2. gangsbehandling- Detaljregulering for Runebergodden, planID 201503
 • PS 43/16     Vertskommuneavtale ny legevaktordning
 • PS 44/16     Revidering av retningslinjene for trygghetsalarm og hjemmehjelp
 • PS 45/16     Delegasjon av beslutningsmyndighet i sekundærflyttingssaker
 • PS 46/16     Kjøp av tomt med bolig
 • PS 47/16     Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag
 • PS 48/16     Fritak fra politiske verv
 • PS 49/16     Valg til rettsapparatet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020

Innkalling og møtedokumenter kan du lese her: kommunestyremøte 3. juni 2016