Merk at kommunestyret samles kl 0900, og at selve kommunestyret settes kl 1230.

I tidsrommet kl 0900 til kl 1100 vil fylkesmann for det nye felles fylkesmannsembetet for begge Agder-fylkene, Stein A. Ytterdahl, orientere om embedet.

Sakslista ser slikt ut:

 • Referatsaker
 • Møteprotokoll fra Ungdomsrådet 8.12.2015 - Evje Ungdomsskole 
 • Protokoll frå styremøte i Setesdal brannvesen 27.11.2015
 • Møteprotokoll frå styremøte i Setesdal Regionråd 20.01.16
 • Revisors beretning vedrørende byggeregnskap Kuben - Aust-Agder museum og arkiv IKS
 • Oversiktsdokument folkehelse referatsak kommunestyret 11.2.16
 • Brev til ordføreren fra Norsk Friluftsliv
 • Arbeidsmarkedet januar 2016
 • Nyhetsbrev fra KS 13/2015
 • Nyhetsbrev fra eiermøte i Agder Energi 29.01.16
 • Orientering fra ordfører/rådmann
 • Høringsuttale - kortere ventetid barnehageplass
 • Oppfølging - prinsipp for opptak i Enhet for barnehage
 • Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker perioden 01.01.2016 - 30.04.2020
 • Oppnevning av byggekomite for utbygging av Evjeheimen trinn 2
 • Kommunalt lån til Flatebygd vannverk - forlenging av nedbetalingstid     
 • Skatteoppkreverens årsrapport for 2015
   

Innkalling og møtedokumenter finner du her: Møteinnkalling kommunestyret 11.02.16