Sakskartet til dagens kommunestyremøte:

 • Referatsaker
 • Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 27.01.2016
 • Referat fra eiermøte 29.1.16
 • Protokoll frå styremøte i Setesdal brannvesen 05.02.2016
 • Prosjektet «Tidlig innsats barnefattigdom»
 • Rapportering tilskuddsforvaltning boligsosialt arbeid og barnefattigdom 2015
 • Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Evje og Hornnes kommune
 • Arbeidsmarkedet februar 2016
 • Nyhetsbrev fra KS 03/2016
 • Orientering fra ordfører/rådmann
 • Asylmottak og bosetting av flyktninger - statusrapport per mars 2016
 • Ny legevaktordning
 • 2. gangsbehandling- Detaljregulering Vrålsås boligfelt, planID 201113, gnr. 7, bnr. 17.
 • Møtegodtgjørelse Samarbeidsutvalget med fastlegene
 • Finansforvaltningsrapport per 31.12.2015
 • Revisjon av reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Evje og Hornnes kommune
 • Drøfting - eventuell utredning av sammenslåing mellom Bygland og Evje og Hornnes
 • Forespørsel/interpellasjon
 • Interpellasjon - arbeidsledighet

Innkalling og møtedokumenter kan du lese her: kommunestyremøte 17. mars 2016