Torsdag kl 0900 er det klart for kommunestyremøte. Møtet er åpent for alle interesserte og vil bli overført på radio som vanlig.  

Saksliste:

 • PS 23/17 Referat sak
 • RS 46/17 Vertskommuneavtale mellom kommunene Bygland og Evje og Hornnes
 • RS 47/17 Anmodning om møte
 • RS 48/17 Fwd: VS: Samarbeid mellom kommune og politi
 • RS 49/17 Særutskrift - Evje og Hornnes kontrollutvalg
 • RS 50/17 Protokoll generalforsamling Kommunekraft AS
 • RS 51/17 Møteprotokoll styremøte Setesdal brannvesen IKS 140317
 • RS 52/17 Møteprotokoll Ungdomsrådet 25.04.17
 • RS 53/17 Møteprotokoll Eldrerådet 24.05.17
 • RS 54/17 Møteprotokoll Setesdal Regionråd 26.04.17
 • RS 55/17 Protokoll SRR 24 mai 2017 ssh
 • RS 56/17 Protokoll frå ekstraordinært representantskapsmøte i Setesdal brannvesen IKS 22.03.2017
 • RS 57/17 Protokoll Generalforsamling L/L Setesadl Bilruter
 • RS 58/17 Tilbakemelding på årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
 • RS 59/17 Status bosetting av flyktninger per 01.06.17
 • RS 60/17 Bruk av enhetsfond - Helse- og familie
 • PS 24/17 Orientering fra ordfører/rådmann
 • PS 25/17 Årsregnskap 2016
 • PS 26/17 Årsberetning og årsrapporter fra enhetene
 • PS 27/17 Disponering av fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk
 • PS 28/17 Økonomirapport med budsjettjusteringer per 30.04.2017
 • PS 29/17 Finansforvaltningsrapport per. 30.04.2017
 • PS 30/17 Oppsummering forprosjekt rehabilitering Evjeskolene og nærmiljøanlegg uteområde
 • PS 31/17 Fastsetting av planprogram- kommuneplanens areal- og samfunnsdel
 • PS 32/17 Fastsetting av planprogram- Kommunedelplan for kulturminner
 • PS 33/17 2. gangs behandling- Endelig vedtak av Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602.
 • PS 34/17 3. gangsbehandling. Detaljregulering for Lauvaasgården, planID 201114.
 • PS 35/17 Utvidelse av eksisterende budsjettramme for rehabilitering av salen i Evjemoen Kino & Scene, grunnet nye momenter som vil få konsekvenser for prosjektets fremdrift.
 • PS 36/17 Utbygging Evje brannstasjon
 • PS 37/17 Godkjenning av ny selskapsavtale for Setesdal Brannvesen IKS
 • PS 38/17 Delegasjon vedr. vedtak om omgjøring av tidligere vedtak - tilbakekreving av uriktig utbetalte tilskudd til Den katolske kirke
 • PS 39/17 Søknad om fritak for politiske verv

Møtedokumenter finner du her, sammen med møteprotokollen (når den er klar).