Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomisk sosialhjelp

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Sosialhjelp

Beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Vi vil i samarbeid med deg undersøke hvilke muligheter du har for å skaffe deg annen inntekt.

Kriterier/vilkår

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som i utgangspunktet gis uten vilkår, men alle under 30 år må gjennomføre visse aktiviteter som er avtalt med kommunen, for å få sosialhjelp.

Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt: 

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • Om du har kontakt med Nav og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Før slik stønad kan behandles av sosialtjenesten må det foreligge en søknad med vedlagt dokumentasjon over søkers økonomiske situasjon. Alle som arbeider ved sosialtjenesten har taushetsplikt.

Sosialtjenesten kan iht. lov om sosiale tjenester stille vilkår knyttet til innvilgelse og utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dersom søker er arbeidsledig og uten inntekt, plikter vedkommende å være registrert ved NAV Arbeid og ellers selv være aktiv i forhold til å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Dokumentasjon på dette må fremvises. Dersom søker, etter at søknad er innvilget får noen form for inntekt, plikter vedkommende å gi sosialkontoret opplysninger om dette. Det samme gjelder også andre forhold som kan ha betydning for søknadsbehandlingen.

Innhenting av opplysninger
For å få de opplysningene som er nødvendige for saksbehandlingen, kan sosialtjenesten be om opplysninger fra andre offentlige organer. Dette skal skje i samråd med søker.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kvalifiseringsprogrammet
Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Økonomisk stønad utbetales som regel som en kontantytelse, og det er i utgangspunktet opp til deg å disponere midlene.

Kontakt sosialtjenesten hos NAV for veiledning og hjelp til å søke økonomisk sosialhjelp.

 

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Nav-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Nav innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Merknader

Alle søknader om økonomisk sosialhjelp vurderes individuelt. Dersom vilkårene er oppfyllt, vil stønaden i hovedsak bli vurdert iht. gjeldende kommunale normer for økonomisk sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp gis til dekning av det som loven omtaler som livsnødvendige utgifter. Dette omfatter utgifter knyttet til bolig, mat, klær, lege, medisin, tannbehandling, briller og lignende. Hjelp til etablering i egen bolig gis etter en nærmere vurdering.

Søknad om dekning av privat gjeld, forbrukslån og andre utgifter som ikke er strengt nødvendig for å ha rimelig levestandard blir i hovedsak avslått. Det samme gjelder for hjelp til nedbetaling av gjeld. Her vil NAV eventuelt kunne bistå med gjeldsrådgivning og ta kontakt med kreditorene fro å få en avtale om sletting, utsettelse eller nedbetalingsplan.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV
Epost:nav.evje.og.hornnes@nav.no
Postadresse:Postboks 10 4733 EVJE
Besøksadresse:2. etg. Sentrumsbygget 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-09-07 11:20