Korttidsoppholdet skal ha et klart definert mål og tildeles når dette antas å være den beste måte å oppnå hensikten med oppholdet. Korttidsopphold tilbys ved Evjeheimen institusjon. Tjenesten kan også tilbys på Hornnesheimen.

Tjenesten har en kostnad. Betaling per måned er kr 180,-, per 2022. Det er nasjonalt priset. Dersom sammenlagte dager for korttidsopphold overskrider 60 døgn blir korttidsoppholdet fakturert som langtidsopphold.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Kapittel 1. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. - Lovdata

Søknad

Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet søknad fra søker med nødvendige helseopplysninger. Søknadsskjema finnes til høyre på denne nettsiden eller kan fås ved å kontakte pleie- og omsorgstjenesten i kommunen; Evjeheimen, hjemmesykepleien eller servicekontoret.

Institusjonene tilpasser innholdet i tjenesten til den enkelte ut fra den definerte målsettingen med oppholdet. Tjenestens innhold baseres på tverrfaglige vurderinger, og utformes i samråd med deg og eventuelt pårørende. Innholdet i tjenesten, og målsettingen med oppholdet blir drøftet med deg under innkomstsamtalen, kartlegging og oppfølgingssamtaler, og revurderes fortløpende under oppholdet i forhold til målsettingen.

Vi tilbyr

 • Tjenester særskilt tilpasset målsettingen ved oppholdet (opptrenings- og rehabiliteringstiltak, medisinsk behandling, kartlegging av funksjonsnivå, lindrende behandling og omsorg).
 • «Hva er viktig for deg-samtalen», under kartlegging.
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og mestring av livssituasjon.
 • Tilpasning av hjelpemidler, ved ergoterapeut tilknyttet Evjeheimen.
 • Vi har fysioterapeut tilknyttet Evjeheimen og dette tilbudet gis dersom det er aktuelt.
 • Legetjeneste. Det vil ikke være legetilsyn hos deg hver mandag, bare dersom det er aktuelle saker å ta opp. Ved andre medisinske behandlinger, forordninger av medikamenter forholder du deg til din fastlege.
 • Medikamenthåndtering. Dersom du er vant med å bruke ukesdosett fortsetter du med det også under korttidsoppholdet. Vi dosere dosetten for deg.
 • Laboratorietjenester. Ønsker tilsynslegen nyere blodprøver, vil de bli tatt under oppholdet.
 • Støtte og veiledning av pårørende.
 • Ernæringstiltak når ernæringsstatus blir tatt, og tiltak må igangsettes.
 • Vi tilbyr enkeltrom
 • Vi har elleve TV-kanaler på fellesanlegget, gjelder alle pasientrom og fellesstuer.

Hva kan du forvente av oss?

 • Formålet med oppholdet skal være klart definert og skal prege hele oppholdet og tjenestetilbudet.
 • Du skal bli ivaretatt og behandlet med respekt.
 • Du vil bli tildelt en primærkontakt.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi tilbyr enkeltrom.
 • Vi gir informasjon om de tjenester som sykehjemmet kan tilby.
 • Det tilbys å delta på kultur- og aktivitetstilbud som arrangeres på huset.
 • Det utarbeides en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov.
 • Livssituasjon og tjenestebehov etter oppholdet planlegges fra første dag, i samarbeid med relevante fagpersoner som fastlege, hjemmesykepleie, ergoterapeut, fysioterapeut med flere. På bakgrunn av ukentlige tverrfaglige møter legger vi til rette for å kontakte aktuelle tjenester etter korttidsoppholdet. Det kan være hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, psykisk helsetjeneste osv.

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.

Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Dette forventer vi av deg/pårørende

 • I kartleggingen spørres det om «Hva som er viktig for deg?». Dette skal legge grunnlaget for tiltakene som kan bygge opp om dette målet.
 • Du samarbeider, og møter den enkelte tjenesteyter med respekt.
 • Du deltar aktivt i utformingen av dine egne målsettinger for oppholdet, og i planlegging av tiltak og tjenestebehov etter utskrivelsen.
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og rehabiliteringstiltak som iverksettes.
 • Det er viktig for pasient å spise i sosialt fellesskap. Dette også fordi det vil være en god trening å gå ut og inn til alle måltider
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp.
 • Du godtar at hjelpemidler blir tilpasset og benyttet.
 • Du og dine pårørende respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt.
 • Det er ikke akseptert med adferd som trakassering, vold eller trusler.
 • På grunn av brannfare er det ikke ønskelig at det tennes levende stearinlys på Evjeheimen.
 • Er du røyker så respekterer du at det ikke kan røykes inne på Evjeheimen. Det er tilrettelagt for røyking ute på to verandaer, der det er varmelampe.
 • Vi har nå et flott uteområde som er tenkt å bruke både for sosial del og for trening. I den forbindelse er det tenkt at det er turer ut både høst, vinter og vår som aktivitet. Og da kan det være bra å ha med seg varme klær og sko.

Tjenesten omfatter ikke

 • Det ytes ikke hjelp til funksjoner som bruker kan klare selv.
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Håndtering av penger, bank- og posttjenester.
 • Persontransport til avtaler utenom institusjon, må bruker selv ordne.