Kultur- og frivillighetsmidler - støtte til aktivitet

Kultur- og frivillighetsmidler deles ut en gang i året og skal stimulere til aktivitet blant frivillige i kulturlivet og frivillig arbeid ellers i Evje og Hornnes kommune.
Midlene deles ut til lag og foreninger ved søknad.

Målgruppe

  • Lag og foreninger (Lag tilsluttet Norges idrettsforbund skal søke kultur- og frivillighetsmidler fra Evje og Hornnes Idrettsråd).
  • Frivillige
  • Prosjekter

Kriterier/vilkår

  • Egne søknadsskjema skal benyttes.
  • Det skal leveres regnskap og medlemslister sammen med søknaden. Søknader som mangler dette vil ikke bli behandlet.

Det finnes to ulike ordninger å søke om tilskudd til:
 

Generelt kultur- og frivillighetsarbeid – lag og foreninger

2/3 av kultur- og frivillighetsmidlene tildeles som generelle midler, som igjen fordeles slik:

  • 3/9 deler fordeles som basistilskudd på antall søkere/enheter.
  • 4/9 deler fordeles på barn og unge mellom 0 - 19 år.
  • 2/9 deler fordeles på gruppa fra 20 år og oppover.

Det tildeles midler kun for medlemmer i Evje og Hornnes kommune.

Spesielle aktiviteter innen kultur og frivillighet – prosjekter og arrangementer

1/3 del av kultur- og frivillighetsmidlene tildeles spesielle aktiviteter.

Søknad på kultur- og frivillighetsmidler til spesielle aktiviteter vil vurderes spesielt, avhengig av antall søkere, målsettingen med tiltakene, søkers økonomi og hvor midlene kan få størst effekt. Levekårsutvalget vil ta stilling til de innkomne søknadene hvert år. Søker må legge ved medlemslister og regnskap fra siste aktivitetsår i søknaden.
Midlene tildeles først etter gjennomførte tiltak. Regnskap for tildeling av kulturmidler til spesielle aktiviteter må være kommunen i hende før 15. desember, for å kunne bli utbetalt.

Idrettsstipend for ungdom

Evje og Hornnes kommunestyre har vedtatt at det skal deles ut 1 idrettsstipend i oddetallsår, og 1 kulturstipend i partallsår; begge på hver seg kr 10 000,-.

For 2021 kan ungdom mellom 13 – 19 år, som har vist særlig god innsats innenfor en idrettsgren, søke om idrettsstipend. Både enkeltpersoner og grupper som bor eller har sin opprinnelse i kommunen kan søke.

Frivillighetsprisen 2021

Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og lokalsamfunnet, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen?

Alle; både privatpersoner, lag og foreninger blir oppfordret til å nominere en kandidat til frivillighetsprisen. 

Kulturprisen 2021

Kjenner du en initiativrik person, eller personer, som over tid har gjort et godt arbeid for lokalsamfunnet? Det kan være seg i form av spesielle bragder eller liknende.

Alle; både privatpersoner, lag og foreninger blir oppfordret til å nominere en kandidat til kutlturprisen. 

Frist

Frist for nomineringer og søknader er 18. april 2021

Kontaktinformasjon

Enhetsleder kultur Maya Hjertholm

siri.overgard@e-h.kommune.no