Følgende vedtak ble fattet:

Plan- og bygningsrådet fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9,  og forskrift om konsekvensutredning § 6, planprogram for detaljregulering for Folefalla, datert 19.01.2017.  

Saksdokumenter er også tilgjengelige på Servicekontoret frem til 31.03.2017.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.