Kommunestyret i Evje og Hornnes gjorde i møtet 29.10.2020 PS 82/20 følgende vedtak:
Detaljregulering for Lianvegen park, planID 201901, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.
Deler av Områdereguleringsplan for Sentrum, planID 201115 vedtatt 24.01.2013 som blir berørt av ny detaljregulering oppheves.

Planen legger til rette for nye sentrumsnære boliger, nye næringsarealer og gode møteplasser.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan‐ og bygningslovens §12‐12.

Her kan du se sakene som ble tatt opp i kommunestyret 29.10.2020. Se sak 82/20, som heter "2. gangsbehandling - vedtak av detaljregulering for Lianvegen park, planID 201901".

Frist for å klage på vedtaket er satt til 24. november 2020. Klagen kan sendes til post@e-h.kommune.no.

Krav om erstatning etter plan‐ og bygningsloven § 15‐2, og krav om innløsning etter samme lov § 15‐3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.