Planen tilrettelegger for 4 – to-mannsboliger på den gamle støperitomten i Evje sentrum. Planen omfatter også Evje bedehus med tilhørende parkeringsarealer og idrettsanlegget ved grusbanen. Det er også regulert inn fortau langs Alfred Uglands veg.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Dokumenter

Vedtatt plankart
Vedtatte bestemmelser
Planbeskrivelse
Vedtak

Andre saksdokumenter kan du finne her: Kommunestyremøte 16.06.2022, sak 59/22.

Klage

Frist for å klage på vedtaket er satt til 20. juli 2022. Klagen kan sendes til post@e-h.kommune.no.

Krav om erstatning etter plan‐ og bygningsloven § 15‐2, og krav om innløsning etter samme lov § 15‐3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.