Følgende endringer er gjort av plankartet:

  • regulert inn fortau langs General Holms veg og Artillerivegen
  • internveger ved fengselet er endret

I tillegg er bestemmelsenes § 2.1 endret. Krav om innholdet til situasjonsplanen er fjernet og bestemmelsen lyder nå slik:

§ 2.1 Før arbeid og tiltak som er søknadspliktige i henhold til Plan- og bygningslovens §20, samt fradeling til slike formål kan finne sted i et område, skal kommunen kreve at det utarbeides situasjonsplan for hele eller deler av området. Kommunen bestemmer utstrekning og omfang av en slik plan.

Klage

Fristen for å klage er 3 uker fra annonseringsdato.

Merk eventuell klage med: «Sak 20/565» og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.