Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi for Evje og Hornnes i møte 29.09.2016, sak 58/16.
Planstrategien danner grunnlaget for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2016-19.
Den viser sentrale utviklingstrekk og utfordringer fremover og kommunes prioritering av plan-, strategi- og utredningsarbeid i perioden.
 
Det presiseres at Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel skal revideres i planperioden, og at næring og næringsutvikling skal være et viktig tema i samfunnsdelen.
Temaet velferds- og helseteknologi skal være et eget kapittel i Plan for helse og omsorg.
 
Aktuelle dokumenter: