Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møtet 22. mars 2018, PS 18/18, Områderegulering for Verksmoen. Områdereguleringen legger til rette for videre næringsutvikling på Verksmoen. Planen har i tillegg fokus på nærfriluftsliv og tilrettelegging av kulturminner.

Vedtak i kommunestyret:

Områderegulering for Verksmoen, planID 201202, med plankart datert 16.03.2018, og tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 06.03.2018, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

  • § 4.1: Takvinkel kan variere mellom 11-40 grader. (i stedet for 11-30)
  • § 9.3 Flomfare: Kotehøyde 200- års flom nedstrøms Fennefoss endres til 172 moh. (Fra 171, jmf. tilbakemelding fra NVE til detaljregulering for Mineralparken)
  • Hensynssone flomfare endres også i plankartet.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Eventuelle klager:

Vedtaket kan påklages til kommunen. Frist for å klage på vedtak er satt til 3. mai 2018.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.

Klagen kan sendes til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Gjeldende plandokumenter kan du se her (Oppdatert etter kommunestyrets vedtak 22.03.2018):

Andre dokumenter:

Hvis du vil se dokumentene som var vedlagt saken, så kan du se de i innkallingen til kommunestyremøtet 22. mars 2018.

Verksmoen