Vedtak:

  • Detaljregulering for Evjemoen nord, planID 201201 med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser vedtas.
  • Deler av reguleringsplan Evjemoen, planID 200502  vedtatt 07.04.2005, som blir berørt av ny detaljregulering for Evjemoen nord,  inkludert alle senere planendringer og tilhørende bestemmelser, oppheves.
 
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.
 

Saksdokumenter

 
Ønske om papirkopi av dokumentene kan rettes til Servicekontoret tlf. 37 93 23 00.
 

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 29.september 2015. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.
Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.