Kommunedelplanen er retningsgivende for kommunens kulturminnearbeid og legger opp til en aktiv bruk og tilrettelegging av kulturminnene i årene fremover.

Planen er ikke juridisk bindende, men er en del av kommunens plansystem, og vil gi premisser for hvordan kulturminnene og kulturmiljøene skal behandles og hensyntas når det gjelder større og mindre tiltak som kan  føre til at kulturminner går tapt, eller blir forringet.

Planen har et handlingsprogram som viser hvordan arbeidet med kulturminner skal følges opp.
Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf plan- og bygningsloven §11-15.