Valg av adressenavn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor heller ikke påklages. 
I forhold til "Lov om stadsnavn" §10 gis det klageadgang.

Evt. klage sendes innen 3 uker til:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 3.9.15 vedtatt følgende vegnavn:

Nye vegnavn vedtatt av kommunestyret 3.9.15
Vegnavn kart