Langtidsopphold tilbys ved Evjeheimen, og kun ved Hornnesheimen dersom diagnosen demens er fastsatt. Tjenesten langtidsopphold har en kostnad.

Institusjonene tilpasser hjelpen til den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med deg og dine pårørende. Innholdet i tjenesten blir drøftet med deg og pårørende under innkomstsamtale og oppfølgingssamtaler.

Søknad

Det bør foreligge en skriftlig underskrevet søknad fra søker med nødvendige helseopplysninger. Søknadsskjema finnes til høyre på denne siden. Søknadsskjemaet kan også fås ved å kontakte pleie- og omsorgstjenesten; Evjeheimen, Hornnesheimen, hjemmesykepleien eller servicekontoret.

Vi tilbyr

 • Opphold i enkeltrom.
 • "Hva er viktig for deg"-samtalen.
 • Forventningssamtale med tilsynslege, sykepleier, avdelingsleder, deg og pårørende. Samtalen er å avklare forventinger eventuelt behandlinger, sykehusinnleggelse osv.
 • Råd og veiledning om behandling for forebygging av sykdom.
 • Opprettholdelse av ferdigheter for å ivareta egen helse.
 • Omsorg og pleie.
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og mestring i livssituasjon.
 • Tilpasning av hjelpemidler ved ergoterapeuten tilknyttet Evjeheimen.
 • Legetjeneste: Det er legevisitt hver mandag. Det vil ikke være legetilsyn hos deg hver mandag, bare dersom det er aktuelle saker å ta opp.
 • Legetjenesten vil inneha årskontroller, med medisingjennomgang og samtale med deg og dine pårørende i denne forbindelse.  Det vil bli tatt blodprøver i forbindelse med årskontrollene. Tilsynslegen fungerer som din fastlege.
 • Støtte og veiledning til pårørende.
 • Ernæringstiltak dersom ernæringsstatus viser at tiltak må igangsettes og gjennomføres.
 • Tilrettelegging for tannbehandling. Tannpleier kommer årlig på tilsyn hos pasienter med langtidsopphold. Ut fra dette tilsyn kan det bli henvist til tannlege. Dette har per nå ingen kostnad for langtidsopphold.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Du skal bli ivaretatt og behandlet med respekt.
 • Du blir tildelt en primærkontakt. Denne har som oppgave å ha kontakt med dine pårørende minimum 2 ganger per år.
 • Vi gir informasjon om de tjenester som sykehjemmet kan tilby.
 • Du tilbys å delta på kultur og aktivitetstilbud som arrangeres på huset.
 • Det utarbeides en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov.
 • Evjeheimen er også en arbeidsplass.er det også en arbeidsplass. I den forbindelse kan det bli aktuelt at hjelpemidler må settes inn som tiltak for å avhjelpe personale.
 • Vi har renhold som vasker fellesarealer og rommet ditt når nødvendig.
 • Vi har ett lite vaskeri som kan vaske dine klær. De må være merket med navn/ initialer.

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.

Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Dette forventer vi av deg/pårørende

 • I kartleggingen spørres det om «Hva som er viktig for deg?» Dette skal legge grunnlaget for tiltakene som kan bygge opp om dette målet
 • Du samarbeider, og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du deltar aktivt i utformingen av dine egne målsettinger og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du godtar hjelpemidler blir tilpasset og benyttet.
 • Du og dine pårørende respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt
 • Det er ikke akseptert med adferd som trakassering, vold eller trusler.
 • Er du røyker så respekterer du at det ikke kan røykes inne på Evjeheimen. Det er tilrettelagt for å røyke ute på en veranda sør og en på nord med varmelampe.
 • Pårørende, i samarbeid med deg og ansatte, hjelper med å innrede rommet ditt på en koselig og hensiktsmessig måte.  Tepper på gulv er ikke tillatt. Det vil være tillatt med litt private møbler, men det må ikke bli overfylt.

Tjenesten omfatter ikke

 • Det ytes ikke hjelp til funksjoner som bruker kan klare selv. Dette er en del av egenmestring.
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Håndtering av penger, bank- og posttjenester.
 • Persontransport til avtaler utenom institusjon.
 • Husdyrhold