19.6.2014 vedtok kommunestyret følgende i k-sak 42/14 « Bibliotekets framtidige plassering – opphør av leieavtale – leie eller eie ?»
«Kommunestyret går for alternativ 3, der man vil lokalisere biblioteket i sentrum.
Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede forslag til bruk av kommunens egne lokaler i sentrumsbygget med tilbygg som kan løse bibliotekets behov, og se på fleksible løsninger som muliggjør sambruk med flere funksjoner bl. annet kommunens servicekontor, turistinformasjon og frivilligsentral, slik at man utvikler et Infotek. Administrasjonen bes komme tilbake med forslag innen våren 2015. Det settes av inntil 200 000 kroner til konsulenthjelp for å utarbeide skisser, kostnadskalkyler og mulige finansieringskilder. Prosjektet dekkes inn av tildelte Bolystmidler, med forbehold om godkjenning av Kommunal- og regionaldepartementet.»

Underveis i utredningen har kommunen fått henvendelser om mulige lokaler til samme formål. Det er bevegelser i markedet i sentrum. Flere har ledige lokaler, eller frigjør kapasitet, som kan gi kommunen flere alternativer. Om mulig kan man få mer hensiktsmessige lokaler på en flate i gateplan. Sentral plassering og tilgjengelighet er viktige stikkord for biblioteket, om man skal klare å oppnå målet om å bli en møteplass.

Rådmann tok derfor denne problemstillingen opp i Formannskapet 8. juni 2015, for å få mandat til å kunne holde en tilbudsinnbydelse, avertert i lokalavis og på kommunens hjemmeside, slik at alle interesserte tilbydere kan komme med sine tilbud. Administrasjonen ser det som viktig å belyse flere muligheter, slik at kommunestyret kan fatte vedtak om bibliotekets fremtid på best mulig grunnlag.

Frist for tilbud er satt til onsdag 5. august 2015, kl. 12.00.

Se dokument «Tilbudsforespørsel leie av lokaler til Evje og Hornnes kommune» for nærmere informasjon.

 

Ved spørsmål kontakt enhetsleder for kultur: Irene Falck Jensen

e-post: irene.falck.jensen@e-h.kommune.no eller mob: 95757577