Endringene består av å flytte regulert garasjeanlegg fra sør-østlig side for Snarvegen til nord-vestlig side som vist på utsnittet under. Det planlegges ikke ny bruk på område BG1. Området skal kun videreføre den eksisterende bruken som i dag består av en frittstående garasje.
Plangrensen framgår av vedlagt kartutsnitt og innbefatter eiendommene med Gnr/Bnr: 5/16, 5/17, 5/41, 5/77, 5/214, 601/303
 
I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 gjelder forhandlinger om utbyggingsavtale for det justerte planområdet. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, og utføres av COWI AS på vegne av Krossen eiendom AS.
Kunngjøringen kan også sees på www.cowi.no.
 
Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen sendes skriftlig til:
COWI AS, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til jnre@cowi.no innen 08.03.2017.
Innspill bes merket om det gjelder planarbeid eller utbyggingsavtale.
 
Kartutsnitt detaljregulering garasjeanlegg Krossen.jpg