Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under: 

Bilde, kart. Forslag til detaljregulering for Lianvegen Park.

Leilighetsbygg med næring

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å utvikle eiendommene gnr. 50, bnr. 38, 333, 334 i Ljosheimvegen. På disse tomtene foreslåes det å etablere et leilighetsbygg med næring. Bygget består i hovedsak av bolig i 2-4 etasje, næring i 1.etasje og parkeringskjeller. Innkjørsel til P-kjeller vil skje inne på eiendommens område. Parkeringsanlegget prosjekters slik at man ved eventuell utbygging av område kan utvide og dermed ha all parkering for området her.

Fremtidig utviklingspotensial

Etter ønske fra kommunen tas også omkringliggende boliger med for å illustrere fremtidig utviklingspotensial av området (avgrenset med rødt). Det er utarbeidet en tidlig mulighetsstudie som viser dette området som en ny aktiv del av sentrum med rom for næring som kafeer, bibliotek, galleri, overnatting og store grønt arealer med lekeplass. Det legges derfor opp til en felles offentlig første etasje med leiligheter i overliggende etasjer. Målet er å skape et attraktivt og fremtidsrettet sentrumsområde, som enkelt kobler seg opp mot det eksisterende deler av sentrum.

I sentrumsplanen for Evje sentrum, Planid:201114 er området avsatt til bolig/forretning/kontor. Planarbeidet medfører ikke krav om konsekvensutredning.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Informasjonsmøte

Det arrangeres informasjonsmøte 21. oktober kl. 18:00.
Hvor: 2. etasje i Haugen-bygget, Verksvegen 4, Evje.

Ta kontakt

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

ENO Arkitekter AS
Postboks 787 
4666 Kristiansand

E-mail: post@eno-ark.no
Telefon: 482 53 340

Frist: 15.11.2019

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til:

Planlegger Siv Nordbø
E-post: siv@eno-ark.no
Telefon: 913 60 792