Endringen går ut på å justere arealformålsgrensen mellom gnr. 5 bnr. 90 og gnr. 5, bnr. 119. Deler av arealet som er regulert til friområde blir gjort om til boligformål.

Saksframlegg og vedtak
Søknad datert 8.6.2017
Reguleringsplan

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen skal sendes skriftlig til kommunen, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29, 3 uker, 28. juli 2017. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle klager kan sendes til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no