Vilkår: 

Innen 28.08.2017 må forslagsstiller oversende følgende dokumenter til kommunen:

 • Oppdatert planbeskrivelse og planbestemmelser i word og pdf.
 • Oppdatert plankart i pdf og sosi format.

Rekkefølgebestemmelsen siste kulepkt
Rekkefølgebestemmelse i forhold til opparbeidelse av lek 2 endres slik at de knyttes opp til ferdigattest i stedet for midlertidig brukstillatelse.

Det er flere forhold i planen som blir endret:

 • Samlevegen gjennom området flyttes slik at det blir en slakere stigning, maks 10 %.
 • Tomteplasseringen endres slik at de fleste tomtene får adkomst fra samlevegen.
 • Nytt arealformål for energiforsyning-trafo.
 • Nytt arealformål for Vannforsyningsanlegg- pumpestasjon.
 • Lekeplass f_LEK1 er flyttet fra sydsiden til nordsiden av samlevei o_KV1.
 • 11 tomter er lagt til rette for to-mannsboliger. Dette gjelder tomtene i felt Bf9, Bf6 og Bk1-3. (Dette da ingen av de 11 tomtene i 1. trinn ble brukt til dette formålet slik som regulert. Fører ikke til flere boenheter totalt sett i Hornåsen trinn 3.). Bestemmelsene presiseres med at i disse områdene kan det bygges enebolig i kjede, eller tomannsboliger. Maks 2 boenheter per. tomt.
 • Utnyttelsesgrad ønskes endret fra 30 % til 40 %.
 • Garasjestørrelse ønskes endret fra BYA lik 50 m2, 3,5 m gesims, 5,5 m møne til BYA lik 70 m2, 4 m gesims og 6,5 m møne.
 • Ny bestemmelse om at to eller flere tomter kan slås sammen ved behov.
 • Endret maks mønehøyde og gesimshøyde for boliger med flate tak fra 7 meter til 8,5 meter. (Dette er på grunn av boligtypene i Boligpartner sine kataloger)
 • Endret maks gesimshøyde og mønehøyde for boliger med underetasje fra hhv. 6,5 meter og 8,5 meter til 8,0 meter og 9,5 meter. (Dette er på grunn av boligtypene i Boligpartner sine kataloger)
 • Rekkefølgebestemmelse i forhold til opparbeidelse av Lek-2 endres slik at de knyttes opp til ferdigattest i stedet for midlertidig brukstillatelse.

Dokumenter

Saksframlegg og vedtak
Søknad datert 9.6.2017
Detaljkart som viser endring av vegtrase og tomteplassering
Illustrasjon av lek-1
Reguleringsplan

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen skal sendes skriftlig til kommunen, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29, 3 uker, 28. juli 2017.. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle klager kan sendes til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no