Vilkår:

Innen 28.8.2017 må forslagsstiller oversende følgende dokumenter til kommunen:

  • Oppdatert planbeskrivelse og planbestemmelser i word og pdf.
  • Oppdatert plankart for planID 201401 i pdf og sosi format.

Endringen går ut på å etablere et garasjeanlegg på vestsiden av Snarvegen (BG2), i tillegg til på østsiden (BG1). Snuhammeren i Snarvegen er justert slik at hele ligger på utbyggers eiendom, og i planbeskrivelsen er det gitt en ny vurdering av SEFRAK registrert bygg.

Dokumenter

Saksframlegg og vedtak
Søknad mai 2017
Kart som viser endring av snuhammer og nytt garasjeområde
Reguleringsplan

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen skal sendes skriftlig til kommunen, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29, 3 uker, 28. juli 2017.. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle klager kan sendes til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no.