Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møtet 7. desember 2017, PS 79/17, detaljregulering for Sindremoen. Planen legger til rette for en fortetting av boligområdene rundt Evjeskolene, stenging av Evjevegen, fv. 312, samt utvidelse av skoleområdet.

Vedtak i kommunestyret:

­Detaljregulering for Sindremoen, planID 201502, med tilhørende plankart og bestemmelser vedtas.

Deler av Detaljregulering for Oddeskogen trinn 3, planID 201102, vedtatt 24.01.2013, som blir berørt av ny detaljregulering, inkludert alle senere planendringer og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Deler av Detaljregulering for RV9 Evje Nord, planID 201105, vedtatt 13.05.2011, som blir berørt av ny detaljregulering, inkludert alle senere planendringer og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Eventuelle klager:

Vedtaket kan påklages til kommunen. Frist for å klage på vedtak er satt til 11. januar 2018.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.
Klagen kan sendes til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Plandokumenter:

Andre dokumenter: