Kommunestyret gjorde 18/11-2015, sak 89/15, følgende vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-3 gis det midlertidig dispensasjon i 6 år, fra arealformålet i reguleringsplan for Evjemoen, planID 200502 og reguleringsplan
Evjemoen Nord, planID 201201, for tilrettelegging for asylmottak og omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere som omsøkt.
Det forutsettes at driverne av mottakene blir godt informert om støysituasjonen og vurderer ut ifra dette hvilke tiltak de gjennomfører. Begrunnelse for vedtaket fremkommer av
saksfremstillingen.
Saksbehandlingsgebyr fastsettes i hht. kommunens gjeldende gebyrregulativ, jfr. Plan- og bygningslovens § 33-1.
 
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.
 
Her kan du lese fullstendig saksfremlegg, samt se på saksdokumentene: