Plan- og bygningsrådet vedtok 16.05.2018, PS 37/18, å tillate en mindre endring av Detaljregulering for B12 boligfelt, planID 201301.


Endringen var følgende:

  • Justering av byggegrenser på tomt 9 slik at byggegrensen er 4 meter fra eiendomsgrensen

Dokumenter:

Klage:

Fristen for å klage er 3 uker fra annonseringsdato. Merk eventuell klage med: «sak 18/329» og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. 

B12 mindre endring av detaljregulering planID 201301