Følgende vedtak ble gjort i sak PS 20/17:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av detaljregulering for B12, planID 201301 som omsøkt i søknad fra Evje Næringspark AS datert 23.12.2016. Nytt plankart, sist revidert 21.12.2016, og nye reguleringsbestemmelser, datert 21.12.2016, blir gjeldende for planområdet.

Saksdokument:

Klage:
Fristen for å klage på vedtaket er sett til 31.03.2017. Merk eventuell klage med: «16/795», og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.