Administrasjonen har i medhold av delegert fullmakt gitt i Plan- og Bygningsrådet 22.09.2016 fattet følgende mindre endring av detaljregulering for Evjemoen Nord, planID 201201:

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og gis det tillatelse til endring av bestemmelsene for Detaljregulering Evjemoen Nord, planID 201201.

§ 8 endres til:

Det må anlegges rundkjøring i kryss mellom rv.9 og fv. 307 før det kan etableres detaljvarehandel på Evjemoen eller kjøpesenter i området F2. Bestemmelsen gjelder ikke for plasskrevende varegrupper slik som: biler, båter og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, hvitevarer og møbler samt salg fra planteskoler og hagesentre.

 

Fullstendig saksfremlegg kan du lese her (pdf-fil)