Endringen var følgende:

  • Justering av eiendomsgrenser mellom tre hyttetomter
  • Endre plassering av hytte på tomten.

Dokumenter:

1606-kartskisse.jpg


Klage:

Fristen for å klage er 3 uker fra annonseringsdato. Merk eventuell klage med: «sak 16/433» og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.