Endringene var følgende:

  • Flytting/ endring av starten på adkomstveg til tomtene i I-feltet. Dagens veg viser seg å bli for bratt. Nødvendig med flytting slik at stigningsforhold blir akseptabelt. Dagens vegstubb blir omregulert til ski/ turløype.
  • Flytting/ endring av tomter i I-feltet. Tomt I1 og I11 slåes sammen til ny tomt I1. Tomt I10 blir litt større. Dette er ein konsekvens av flytting/ endring av adkomstvegen. Videre blir dagens tomt I12 kalt I11 (ingen endring på tomt).
  • Flytting endring i K- feltet. Tomt K1 og K2 slåes sammen til ei tomt K1.
  • Flytting av tomt J1. Denne tomta flyttes litt sørover langs eksisterende adkomstveg. Her er det et bedre egnet område å bygge hytte.

Dokumenter:

Klage:

Fristen for å klage er 3 uker fra annonseringsdato. Merk eventuell klage med: «sak 16/325» og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.


Regplan-2016-04-21.jpg