Endringen medfører at tomt nr. 9 i disposisjonsplanen blir flyttet ut av området som i dag er berørt av aktsomhetsområde for snøskredfare.

Dokumenter

Saksframlegg og vedtak
Søknad datert 12/5/17
Reguleringsplan

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen skal sendes skriftlig til kommunen, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29, 3 uker, 28. juli 2017. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle klager kan sendes til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no