Følgende vedtak ble gjort i sak PS 72/15:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til endring av boligtomt 1, 3 og 6 fra enebolig til 2- mannsboliger med BYA= 35 %. Reguleringsbestemmelsene revideres i henhold til dette. Det legges inn følgende rekkefølgebestemmelse: Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest innenfor planområdet så må lekeplass Lek 3 og Lek 2 være opparbeidet med lekeapparater. Lek 2 skal opparbeides med sandkasse og 2 vippedyr. Lek 3 skal opparbeides med ett større lekeapparat med sklie, et huskestativ og sittebenker. Apparatene skal godkjennes av kommunen ved enhet for Drift og Forvaltning.

Saksdokument:

 
Klage:
Fristen for å klage på vedtaket er sett til mandag 23. november 2015.
Merk eventuell klage med: «15/450», og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.