Kjøring på snøføre

Å kjøre på snø gir mindre varige skader på terreng og vegetasjon enn å kjøre på barmark. Av den grunn må mest mulig av nødvendig transport i utmark foregå på snøføre om vinteren.

Kjøreformål som ikke krever tillatelse

Uten søknad er det tillatt å bruke motorkjøretøy til jord- og skogbruksdrift, transport ved bygging i samsvar med byggetillatelse, oppkjøring av skiløyper i regi av kommunen eller idrettslag, i redningstjeneste og til enkelte andre samfunnsformål.

Kjøreformål som krever tillatelse fra kommunen 

Kommunen kan, etter søknad, gi tillatelse til kjøring på snøføre for følgende andre formål

 • Leiekjøring (ervervsmessig transport)
 • Transport for funksjonshemmede
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende
 • Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad
 • Gruppeturer i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner

I tillegg kan kommunen i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Kjøring på barmark

Reglene for å kjøre på barmark er strengere enn å kjøre på snøføre. Veier som ikke er opparbeidet for å kjøre med vanlig bil regnes som utmark. Det betyr at det er forbudt å kjøre ATV (og lignende) på traktorveier hvis kjøreformålet ikke er knyttet til landbruksnæring. 

Kjøreformål som krever tillatelse fra kommunen 

Kommunen kan, etter søknad, gi tillatelse til kjøring på barmark, når man har et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, som for eksempel:

 • Hente ved
 • Transport av byggemateriale når barmarkstransport gir minst skader og ulemper
 • Tømmertransport for grunneiere som ikke har jord- eller skogbruk som næring

I tillegg kan kommunen i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Søknad om kjøring på barmark behandles av Planutvalget i Evje og Hornnes kommune.

Motorferdsel på vann og vassdrag og landing med helikopter

Ferdsel med båt eller annet flytende fartøy drevet med motor er i utgangspunktet tillatt på vann som er større enn to kvadratkilometer.

Landing og start med luftfartøy (fly, helikopter o.l.) er som hovedregel forbudt i utmark og vassdrag. Men landing og start med luftfartøy i forbindelse med nærmere angitte nyttetransporter er tillatt uten særskilt tillatelse, som f.eks. i forbindelse med politi-, rednings- og oppsynstjeneste, offentlig post- og teletjeneste, anlegg og drift av offentlige veier og anlegg.

Kommunen kan, etter søknad, gi tillatelse til bruk av motorbåt på vann som er mindre enn to kvadratkilometer, og også landing og start med luftfartøy i utmark.

Slik søker du

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes

Søknadsskjema

Vedlegg

 • Kart med inntegnet kjørerute/landingsplass.
  Kart kan lages her
 • Ved søknad om transport for funksjonshemmede skal det, i tillegg til kart, vedlegges legeerklæring som ikke er eldre enn seks måneder.

NB! Det må i 2020 påregnes noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig, da alle tidligere innvilgede dispensasjoner gikk ut 30. april 2020. Kommunen forventer derfor å motta mange søknader. Det oppfordres til å søke i god tid før vintersesongen starter. 

Nytt i år er at tillatelsen ikke vil bli knyttet til registreringsnummer på kjøretøyet. Tillatelsen vil nå følge person, noe som betyr at alle som tenker å benytte et kjøretøy må sende inn egen søknad. 

Regelverk

Loven gjelder motorferdsel med bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Landing og start med motordrevet luftfartøy.

Motorferdselloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

Forskrift for motorkjøretøyer i utmark
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356

Lokale retningslinjer 
Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker 2020 - 2024 (002).pdf