Lokal støtteordning

Alle fastboende i Evje og Hornnes kommune kan søke om støtte til fiberutbygging. Formålet med støtteordningen er å sikre at så mange som mulig av innbyggerne i Evje og Hornnes kommune får tilbud om bredbåndslinjer basert på fiber helt inn i boligen. 

Informasjon om kriterier for å få støtte, satser for egeninnsats osv finner du i reglement for støtte til fiberutbygging i Eve og Hornnes kommune (oppdatert 9. desember 2016).

Fremgangsmåte for søknad om støtte til fiberutbygging:

  • Dugnadsområdene med sine kontaktpersoner presenterer en interesseliste til leverandør (dugnad@agderbreiband.no).
  • Leverandøren beregner kostnader knyttet til en tradisjonell utbygging. Kostnadsberegningen er veiledende, og gir alle parter en tanke om hva man står ovenfor.
  • Med utgangspunkt i kostnadsberegningen kan kontaktperson(er) og leverandør møtes og vurdere mulige kostnadskutt. Spesielt kostbare elementer i et prosjekt som  gravemeter, fellesføringer, "øde traseer" osv bør vurderes. Hvilke ressurser som området besitter bør kartlegges, og eventuelle hindringer avdekkes.
  • Leverandøren tar en ny kosnadsberegning og presenterer den nye kostnadskalkylen til dugnadsområdet med sine kontaktpersoner. Nødvendige justeringer utføres i tett samarbeid mellom leverandør og kontaktperson(er).
  • Kontaktpersonen sender søknad til kommunen om støtte til prosjektet basert på den nyeste kostnadskalkylen. Søknad sendes til: post@e-h.kommune.no eller til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
  • Kommunen behandler søknaden og gir tilbakemelding om vedtak.
  • Ferdig resultat presenteres kundene i dugnadsområdet. Godtas dette, tegnes det kontrakter mellom leverandør og de berørte og arbeidet kan begynne.
  • Tilskuddet utbetales til beboer.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med enhetsleder drift og forvaltning Torgeir Hodne på e-post: Torgeir.Hodne@e-h.kommune.no 


Nasjonal støtte til breidbåndutbygging

Nkom (tidligere Post- og Teletilsynet) forvalter den nasjonale tilksuddsordningen til breibåndutbygging og kan gi tilskudd til større prosjekter. Det er bare kommuner eller fylkeskommuner som kan søke om nasjonale tilskudd. Det er er imildertid ikke noe i veien for at flere offentlige eller private partnere kan samarbeide med kommunen eller fylkeskommuinen om lokale forundersøkelser og prosjektplanlegging som grunnlag for en søknad.

Prosjekter som kvalifiserer til Nkom-søknad må være kommunen i hende innen 5 april. Oversikt over prosjektet sendes til thodne@e-h.kommune.no. Dette på grunn av at prosjektbeskrivelse(r) må sendes ut på offentlig høring i 1 måned før søknadsfristen til Nkom.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på nettsidene til Nkom

Videre kan du lese mer om søknadsprosessen, kriterier for tilskudd og innbyrdes vekting av kriteriene i denne presentasjonen.