Kart stenge veg Evje skule_bruk.jpg

Innkjøringen fra sør (ved Arendalskrysset eller Svartevegen) skal bli forbeholdt trafikk til og fra eiendommene i området. All trafikk til skolene vil fortrinnsvis komme fra nord.

Inntil ny avleveringssone er etablert nærmere skolene, må all levering og henting av elever foregå ved området som på øverste bilde er markert rødt med "Park and ride". Det er ikke ønskelig at man benytter bussholdeplassen til dette.

Ny "Kiss and ride" (avleveringssone) nord for skolene er planlagt ferdig innen januar 2023. Se bildet under.

Ny skolegård

Arbeidet som nå settes i gang ved skolene er opparbeiding av ny skolegård. Hele prosjektet er forespeilet å være ferdig innen skolestart i august 2023.

Se planen for området her: 

5 Evjeskolene_Utomhusplan.jpg
Trykk på bildet for full størrelse.