Det er gjort noen endringer av planforslaget etter 1. gangshøring i 2015. De største endringene er:

  • Ny adkomstveg til områdene BAA1-4.
  • Opprettholdelse av 2 adkomstveger til B/V_2
  • Justering av fortau forbi brannstasjonen
  • Endret arealformål for området ved Slagghaugene, fra Forretning/Kontor til Hotell/Konferanse
  • Strandsonen langs Odden Camping har fått arealformål fritid/turistformål i stedet for grønnstruktur.
  • Lagt inn bestemmelsessone for området hvor Agder Energi har fått godkjent konsesjon for utbygging av Fennefoss kraftverk
  • Lagt inn bryggeanlegg i plankartet med tilhørende bestemmelser

I tillegg er det gjort flere mindre endringer av plandokumentene for å ivareta/imøtekomme merknader til planen. Endringene fremkommer av saksfremlegget.

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 31.03.2017. Merk med sak 12/609.

Hvis du ønsker dokumentene i papirform kan du kontakte Servicekontoret på tlf: 37 93 23 00, eller sende en e-post til: post@e-h.kommune.no.

Plankart verksmoen